PRIVACYVERKLARING

1. Wie zijn we?

BizLine, gespecialiseerd in apparatuur en verbruiksartikelen voor professionals, verkoopt haar producten binnen de Rexel-groep. Het bedrijf is gevestigd te 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Parijs.
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de Europese Unie, treden wij op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij zijn daarom verantwoordelijk voor het gebruik dat door of namens ons van uw persoonlijke gegevens wordt gemaakt.

2. ONS ENGAGEMENT

Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van gegevens is de basis voor het opbouwen van betrouwbare relaties tussen u en ons. Daarom nemen we de bescherming van uw privacy ernstig wanneer we onze activiteiten uitvoeren, of het nu op onze websites of in de Rexel-netwerkfilialen betreft.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.
Deze kan te allen tijde worden gewijzigd, in welk geval de nieuwe versie op onze website wordt gepubliceerd. Deze kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 12 april 2019.

3. DE INFORMATIE DIE WIJ BEHANDELEN

U verstrekt ons bepaalde persoonlijke gegevens wanneer u met ons communiceert via onze verkoopkanalen, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt op onze website of wanneer u contact met ons opneemt met een vraag. Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens door uw gebruik van onze websites of toepassingen te observeren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van technologieën zoals cookies.
Houd er rekening mee dat wij de van u verzamelde informatie alleen verwerken om u te voorzien van de producten of diensten die u verwacht.
U kunt controle uitoefenen over de persoonlijke gegevens die wij verwerken. Wanneer u om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, kunt u weigeren deze te verstrekken. Als u er echter voor kiest om geen persoonlijke gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om u een product of dienst te leveren, is het mogelijk dat wij u dat product of die dienst niet kunnen leveren.
Persoonlijke identificatie: uw naam, voornaam en handtekening.
Coördinaten: uw zakelijke e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactinformatie, zoals een afleveradres.
Gebruikersaccountgegevens: de datum waarop uw account is aangemaakt, uw Rexel-accountnummer, uw gebruikersnaam, wachtwoorden en andere beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor verificatie en toegang tot uw account.
Aankoop: gegevens over de offertes die u aanvraagt in de configurator Kits voor nutsbedrijven,
Locatiegegevens: informatie over uw locatie ten behoeve van levering en het beheer van uw gegevens.
Uw interacties met ons: de inhoud van berichten, e-mails, brieven of telefoontjes naar ons, zoals opmerkingen en meningen over de producten die u schrijft, of vragen en informatie die u vraagt/doorstuurt naar de klantenservice.

4. WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens ten behoeve van onze relatie met u. Dit omvat het volgende:
- Verkoop
- Verbetering van onze producten en diensten
- Marketing (klantenlijst, nieuwsbrieven, prospectie, profilering)
- Loyaliteitsprogramma's (kaarten, evenementen, wedstrijden, trekkingen, enz.)
- Externe communicatie
- Naleving van wettelijke verplichtingen
- Geschillen
Deze activiteiten worden gedetailleerd beschreven in de volgende paragrafen. 4.1. Verkoop Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor essentiële activiteiten zoals:
- Dienst na verkoop en retourzending van producten: wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de activering van de productgarantie bij de bestelling, de ontvangst, registratie en beheer van klachten en/of retourzendingen van klanten en de verwerking van het klachtendossier.
- Klantendienst. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw vragen te beantwoorden en om de dienst na verkoop voor onze producten en diensten te leveren. 4.2. Verbetering van onze producten en diensten Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens:
- Om enquêtes uit te voeren of uw mening te vragen over onze producten en diensten: uw antwoorden en meningen worden gebruikt voor kwaliteitscontrole en verbetering van onze producten en diensten.
- Voor analyse van uw gebruik van onze websites, toepassingen en reacties op onze communicatie om de producten en diensten die wij aanbieden te verbeteren. 4.3. Marketing Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor onze:
- Klantenlijst: we kunnen een klanten/prospect-bestand aanmaken.
- Newsletters: wij kunnen u nieuwsbrieven sturen over onze producten en diensten.
- Prospectie: wij kunnen u berichten (inclusief e-mails en sms'jes) sturen over onze producten en diensten of die van derden waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn (bijvoorbeeld omdat ze overeenkomsten hebben met andere producten en diensten die u hebt gekocht of waarvoor u belangstelling hebt getoond).
- Gepersonaliseerde inhoud: wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u gepersonaliseerde inhoud en reclame voor te stellen.
- Loyaliteitsprogramma (evenementen, wedstrijden, loting): wij kunnen u registreren voor onze loyaliteitsprogramma's en u beloningen aanbieden. 4.4. Externe communicatie Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u te informeren over:
- de energiemarkten
- onze evenementen of onze nieuwe producten en diensten
- onze bedrijfsstrategie, bestuur of waarden 4.5. Naleving van onze wettelijke verplichtingen Wij verwerken uw persoonlijke gegevens of geven ze door aan derden indien vereist door de toepasselijke wetgeving, waaronder:
- Fiscaal recht
- Boekhoudkundig recht
- Wetgeving ter voorkoming van fraude
- Wetgeving inzake kredietrisicovermindering
- Verzekeringsrecht
- Personeelsrecht
- Naleving van onze wettelijke verplichtingen 4.6. Geschillen en rechtszaken Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om:
- potentiële of lopende geschillen op te lossen
- onze wettelijke rechten te verdedigen
- ons te verdedigen in gerechtelijke procedures
- te reageren op verzoeken van de politie of justitie
- en meer in het algemeen, om onze rechten, vertrouwelijkheid, veiligheid of eigendommen te beschermen. 4.7. Rechtsgrond Voor elk van volgende doeleinden verzamelt, gebruikt en communiceert BizLine uw persoonlijke gegevens, zolang er een wettelijke basis is. De rechtsgrondslagen zijn de volgende:
- Omdat we ons aan de wet moeten houden. In sommige gevallen moeten we uw gegevens bewaren omdat de wet ons daartoe verplicht. Bijvoorbeeld: om fiscale redenen of om de algemene veiligheid te waarborgen, enz.
- Omdat u ermee heeft ingestemd. Bijvoorbeeld: wanneer u papieren of online formulieren invult en ervoor kiest om ons uw gegevens te verstrekken.
- Omdat het in ons rechtmatig belang is. Bijvoorbeeld: om fraude te voorkomen, enz. Wanneer wij uw informatie op deze basis verwerken, maken wij altijd een afweging tussen ons belang bij het verkrijgen van deze informatie en uw legitieme rechten en verwachtingen.

5. UW GEGEVENS EN ONZE RELATIE MET DERDEN DELEN

Wij maken uw persoonlijke gegevens met uw toestemming openbaar indien nodig voor een van de doeleinden die in de paragraaf "Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?" vermeld staan. 5.1. Dienstverleners Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met dienstverleners voor elk van de doeleinden die in de paragraaf "Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?" staan.
Onze partner-dienstverleners moeten zich houden aan onze privacy- en veiligheidsregels en mogen de persoonlijke gegevens die zij van ons ontvangen niet voor andere doeleinden gebruiken. 5.2. Overige ontvangers Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan de volgende partijen:
- Gerechtelijke of regelgevende instanties
- Belanghebbenden in gerechtelijke procedures, zoals advocaten, eisers, gedaagden, enz. om ons te verdedigen of onze wettelijke rechten uit te oefenen.

6. INTERNATIONALE DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens buiten Frankrijk en de Europese Economische Ruimte doorgeven: in dat geval zullen wij de verplichte procedure volgen om de nodige garanties te verkrijgen om deze overdracht te beveiligen.

7. OPSLAG VAN UW INFORMATIE

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden van de verwerking te bereiken. De bewaartermijn verschilt per type persoonlijke gegevens, aangezien deze afhankelijk is van:
- De noodzaak voor het bedrijf om persoonlijke gegevens te bewaren
- Contractuele verplichtingen en eisen van zakelijke partners
- Wettelijke verplichtingen (gegevensbescherming, verzekeringen, belastingen, personeel, ...)
- Door de gegevensbeschermingsautoriteiten gepubliceerde regels en aanbevelingen
BizLine kan bepaalde persoonsgegevens ook na deze periode bewaren, bijvoorbeeld om geschillen te beslechten en voor lopende of verwachte juridische procedures, om een administratie bij te houden voor haar diensten, haar wettelijke verplichtingen na te komen en haar wettelijke rechten te verdedigen.

8. VEILIGHEID VAN UW INFORMATIE

We evalueren regelmatig de technische en organisatorische maatregelen die we nemen om onze informatie- en communicatiesystemen te beschermen, aan te passen aan de risico's die u loopt en om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site vertrouwelijk te houden. Wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen, behalve om in te loggen op onze site.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door toegang tot of gebruik van onze site, met inbegrip van virussen die uw computer infecteren of andere materiële schade.
Hoewel wij ons uiterste best doen om de juistheid van de informatie op onze site te waarborgen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die met behulp van deze informatie kunnen worden verkregen, verzonden, opnieuw verzonden of verzameld.

9. UW RECHTEN

U kunt alle rechten van de betrokkene uitoefenen. U heeft de volgende rechten:

Recht van toegang. U heeft het recht om te weten of wij persoonlijke gegevens over u hebben. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, evenals andere informatie over de verwerking van deze gegevens;

Recht op rechtzetting. U heeft het recht om de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen, en in bepaalde gevallen het wissen of beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op prospectie of om andere redenen die verband houden met uw specifieke situatie;

Recht op bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden (bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden);

Recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om ons te vragen om in bepaalde gevallen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer wij een klacht over onjuiste persoonlijke gegevens (onder bepaalde voorwaarden) onderzoeken;

Het recht op verwijdering. U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen (onder bepaalde voorwaarden);

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien nodig hebt u het recht om een kopie van de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens (in een machineleesbare vorm) te ontvangen of deze gegevens aan een andere onderneming te laten doorgeven;

Recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken. Dit omvat ook de toestemming voor prospectie (zie "Waarvoor gebruiken we uw gegevens?" in het gedeelte "Marketing").

10. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Het wordt voornamelijk gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u browst op de site en om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies op uw computer worden beheerd door uw internetbrowser.
Wij gebruiken cookies om u te helpen om gemakkelijk door onze site te navigeren en voor bepaalde functies, met inbegrip van het analyseren van het verkeer op onze site. Cookies kunnen u ook herkennen wanneer u terug inlogt op de site en u voorzien van inhoud die is afgestemd op uw voorkeuren en interesses.
Sommige cookies kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder informatie die u invoert, zoals uw gebruikersnaam, of wanneer ze u volgen om u gerichte reclame te tonen.

Zoals de meeste websites maakt deze website gebruik van cookies die in de volgende categorieën kunnen worden ingedeeld:

Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn voor het goed functioneren van onze site.
Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te optimaliseren en te vereenvoudigen.
Analyse- en prestatiecookies: deze cookies worden gebruikt voor interne doeleinden om u een betere gebruikerservaring te bieden.
Targeting- en reclamecookies: deze cookies worden gebruikt om u inhoud (inclusief reclame-inhoud) te presenteren die gepersonaliseerd en interessant voor u is en om de effectiviteit van deze inhoud te evalueren.

Alle cookies die op deze site worden gebruikt, worden hieronder beschreven: STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES
Type cookie Naam van de cookie Functie van de cookie
HTTP CookieConsent Bewaart de toestemming voor het gebruik van cookies voor het huidige domein door de gebruiker.
HTTP frontend
HTTP JSESSIONID Behoudt de configuratie van de gebruikersinstellingen bij paginaverzoeken
ANALYSE- EN PRESTATIECOOKIES
Type cookie Naam van de cookie Functie van de cookie
HTTP _ga Logt een unieke identificatie die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt.
HTTP _gat Gebruikt door Google Analytics om het aantal zoekopdrachten drastisch te verminderen.
HTTP _gid Logt een unieke identificatie die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt.
Pixel collect Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Registreert het bezoekersgedrag op de verschillende apparaten en marketingkanalen van het bedrijf.
HTTP PAGECACHE_FORMKEY Staat toe om een snellere weergave te garanderen.

U kunt uw cookie-instellingen op elk moment wijzigen. Door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen (klik op de "Help"-knop van uw browser om te weten te komen hoe u te werk moet gaan), kunt u ervoor kiezen om op de hoogte te worden gesteld telkens als er een cookie wordt verzonden, of u kunt deze eenvoudigweg weigeren, maar in dat geval zullen sommige functies van onze site niet langer toegankelijk zijn.
De configuratie van elke browser is anders. Om te weten te komen hoe u in elke browser te werk moet gaan, klikt u op de onderstaande koppelingen:
- Internet Explorer
- Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari

Vergeet ook niet dat als u verschillende computers op verschillende plaatsen gebruikt, u moet controleren of elke browser is geconfigureerd volgens uw cookievoorkeuren.

11. HOE KAN U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen of aanvullende informatie over deze rechten te verkrijgen, kunt u:
contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
Referentie gegevensbescherming
Adres:
BizLine
Ter attentie van de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens
13 bd du fort de Vaux
75017 Parijs
E-mail: data.protection@bizline.com