Juridisk information

1. Presentation av webbplatsen.

I enlighet med artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroendet för den digitala ekonomin informeras användarna av www.bizline.com om parterna som ansvarar för upprättande och uppföljning av webbplatsen:

Ägare: BizLine SAS, aktiekapital 537 715 E – 331816538 RCS Paris – 13, boulevard du Fort de Vaux 75017 Paris, Frankrike – tel.: 33 (0) 1 42 85 85 00 - Fax: 33 (0) 1 42 85 71 84

Skapad av: And After

Redaktör: BizLine – contact@bizline.com Redaktören är en fysisk eller juridisk person.

Webmaster: BizLine – contact@bizline.com

Underhålls av: Aleph Zero Labs (A0 Labs) – 11B rue de l'Harmonie, 59650 Villeneuve d'ascq

2. Allmänna användningsvillkor för webbplatsen och tjänster som erbjuds.

Användning av webbplatsen www.bizline.com förutsätter att de allmänna användningsvillkoren som beskrivs nedan följs fullt ut. Dessa användningsvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, varför användarna av www.bizline.com rekommenderas att läsa igenom dem regelbundet. Användarna har normalt sett alltid tillgång till denna webbplats. BizLine kan dock besluta att avbryta driften vid underhåll. Användarna informeras då i förväg om datum och klockslag för åtgärden. BizLine uppdaterar www.bizline.com regelbundet. Den juridiska informationen kan också ändras när som helst. Ändringarna förbinder dock användarna, som därför uppmanas att läsa igenom informationen tillräckligt ofta.

3. Beskrivning av erbjudna tjänster.

Målet med www.bizline.com är att erbjuda information om företagets verksamhet. BizLine strävar efter att erbjuda så exakt information som möjligt påwww.bizline.com. BizLine ansvarar dock inte för brister eller inexaktheter i uppdateringar, oavsett om de orsakats av företaget självt eller av en tredje part som överlämnar information till BizLine. Samtliga uppgifter på www.bizline.com är riktgivande och kan komma att ändras. Råden som lämnas på www.bizline.com är inte heller uttömmande. Det kan ha kommit ändringar efter att de publicerades.

4. Begränsningar baserat på avtalet om teknisk information.

JavaScript används på denna webbplats. Webbplatsen ansvarar inte för materiella skador som orsakas av att JavaScript används. Användaren av webbplatsen förbinder sig dessutom att använda webbplatsen på virusfri utrustning och med den senaste webbläsarversionen.

5. Immaterialrättigheter och förfalskningar.

BizLine äger immaterialrättigheterna eller användarrättigheter till samtliga element på webbplatsen, framför allt texter, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud och program. All form av kopiering, framställan, ändring, publicering eller konvertering av elementen på webbplatsen eller delar av dem är förbjuden utan skriftligt förhandstillstånd från BizLine. All olovlig användning av webbplatsen kan betraktas som förfalskningsbrott och underställs artikel L.335-2 och framåt i lagen om immaterialrättigheter.

6. Ansvarsbegränsningar.

BizLine ansvarar inte för direkta och indirekta skador på användarens utrustning om användaren loggar in på www.bizline.com med utrustning som inte uppfyller villkoren i punkt 4 eller om skadorna orsakas av buggar eller inkompatibilitet. BizLine ansvarar inte heller för indirekta skador (t.ex. förlust av marknad eller möjlighet) som orsakas av användning av www.bizline.com. Användarna har tillgång till interaktiva områden (de kan ställa frågor i kontaktsektionen). BizLine förbehåller sig rätten att utan förhandsmeddelande ta bort allt sådant innehåll i denna sektion som står i strid med lagstiftningen i Frankrike, framför allt när det gäller bestämmelser om integritetsskydd. Vid behov förbehåller sig BizLine möjligheten att göra användaren civil- och/eller straffrättsligt ansvarig, framför allt om det är frågan om ett budskap av rasistisk, kränkande, förtalande eller pornografisk karaktär, oavsett hur det framförs (text, foto m.m.).

7. Hantering av personuppgifter.

I Frankrike skyddas personuppgifter av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och EU-direktivet av den 24 oktober 1995. När www.bizline.com används kan följande uppgifter komma att samlas in: URL-adressen till länkar som tar användaren till www.bizline.com, användarens internetoperatör och användarens IP-adress. BizLine samlar aldrig in personliga uppgifter om användaren, som t.ex. information som behövs för vissa tjänster på www.bizline.com. Användaren lämnar sådan information och är medveten om deras användningssyfte samt matar in dem själv. Då informerar www.bizline.com användaren om det är obligatoriskt eller inte att lämna denna information. Enligt artikel 38 och därefter följande artiklar i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om informationsteknologi, filer och integritetsskydd har samtliga användare rätt att tillgå, korrigera och invända mot sina personuppgifter genom att ställa en skriftlig och undertecknad begäran samt en av innehavaren undertecknad kopia av legitimationen och en adress som svaret ska skickas till. Inga personliga uppgifter om användaren av www.bizline.com publiceras utan dennes vetskap och byts, överförs, överlåts eller säljs inte heller till tredje part på någon plattform. Endast ett avtal om återköp av BizLine och dess rättigheter skulle möjliggöra överföring av ovan nämnda uppgifter till en köpare, som i sin tur förbinder sig till samma skyldighet rörande förvaring och ändring av uppgifter om användaren av www.bizline.com. Webbsajten har en CNIL-försäkran om överensstämmelse (Commission Nationale Informatique et Liberté). Du har rätt att tillgå, korrigera och invända mot dina personuppgifter enligt artikel 34 i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om informationsteknologi, filer och integritetsskydd. Åberopa din rätt genom att kontakta BIZLINE per brev (13, boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris) eller via e-post:

Kontakta BizLine : contact@bizline.com

Databaserna skyddas av lagen om rättsligt skydd för databaser av den 1 juli 1998, som verkställer databasdirektivet 96/9 av den 11 mars 1996.

8. Länkar och cookies

www.bizline.com innehåller en del hyperlänkar till andra webbplatser. Länkarna används med BizLines tillstånd. BizLine kan dock inte kontrollera innehållet i webbplatserna som öppnas via länkarna och bär därmed inget ansvar för dem. Användning av www.bizline.com kan medföra att cookies installeras på användarens utrustning. En cookie är en liten fil som sparar information om besöket på webbplatsen. Det går inte att identifiera användaren med hjälp av cookies. Information som erhålls med hjälp av cookies används för att underlätta navigeringen på webbplatsen och mäta olika besöksdata. Om installationen av cookies blockeras kan användningen av vissa tjänster förhindras. Användaren kan dock göra följande inställningar på sin dator för att blockera cookies: Internet Explorer: verktygsikonen (längst upp till höger, ser ut som ett kugghjul)/Internetalternativ. Välj Sekretess och Blockera alla cookies. Klicka på Ok för att bekräfta. Firefox: klicka på Firefox-ikonen längst upp i webbläsarens fönster och välj Inställningar. Klicka på Sekretess. Välj Firefox kommer att: Använda anpassade inställningar för historiken. Inaktivera cookies genom att avmarkera kryssrutan bredvid Tillåt att webbplatser lagrar kakor . Safari: Klicka på menyikonen längst upp i fönstrets högra hörn (ser ut som ett kugghjul). Välj Inställningar. Klicka på Säkerhet. Under ”Acceptera cookies” anger du om och när Safari ska acceptera cookies från webbplatser. Chrome: Klicka på menyikonen längst upp i fönstrets högra hörn (tre streck). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess. Du kan blockera cookies under Cookies.

9. Tillämplig lag och jurisdiktion.

Samtliga meningsskiljaktigheter kring användningen av www.bizline.com omfattas av fransk lagstiftning. De lyder uteslutande under jurisdiktionen hos behöriga domstolar i Paris.

10. Central lagstiftning.

Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, som har ändrats genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om informationsteknologi, filer och integritetsskydd. Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroendet för den digitala ekonomin.

11. Termer.

Användare: Person som använder ovan nämnda webbplats via internet. Personuppgifter: ”uppgifter på basis av vilka man i någon som helst form direkt eller indirekt kan identifiera den fysiska person som utgör föremål för dem (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).